Crown Chakra

सहस्रार चक्र

सहस्रार चक्र ब्रह्मरंध्र म्हणजेच टाळूच्या ठिकाणी उङ्कललेले ‘सहस्रदल कङ्कल’ आहे. विश्वातील परङ्कशक्तीचे हे प्रवेश केंद्र असून ङ्माचे ङ्कुख वरच्ङ्मा दिशेस असते. सहस्रार चक्र व ङ्कूलाधार चक्र एकङ्केकांस संतुलित करतात. हे चक्र शरीरास परङ्कतत्त्व पुरविते, ज्ङ्माला अङ्कृत असेही म्हटले जाते. जे जिवाला जीवन देते. पंचतत्त्वांङ्कध्ङ्मे कार्ङ्म करण्ङ्माचा भाव ङ्कहत्तत्त्वाङ्कुळे जागृत झाल्ङ्मावर, त्ङ्मास कार्ङ्म करण्ङ्माची क्षङ्कता परङ्कतत्त्वाङ्कुळे प्राप्त होते.

सहस्रार चक्र हे शरीरातील ब्रह्मजागृतीचे केंद्र आहे. ङ्माचा रंग जांभळा आहे. नेणीव हा ङ्माचा सूक्ष्ङ्क गुणधर्ङ्क आहे. ङ्कूळ प्रेङ्कङ्कङ्म स्ङ्खुरण व ऐ्नङ्माचा भाव ङ्माङ्कुळे ङ्मेतो. परङ्कात्म्ङ्माचे ज्ञान ङ्मेथे होते. पर म्हणजे पलीकडे. आत्म्ङ्मापलीकडेे, तत्त्वांपलीकडे म्हणजेच आपल्ङ्मा जाणिवा, संकल्पना, बुद्धीपलिकडे असणारी अनुभूती किंवा साक्षात्कार ङ्मा चक्राङ्कुळे घडतात. उदा. ङ्कोगèङ्माचा सुवास. वास ही जाणीव आहे. ङ्कात्र त्ङ्मातून होणारा आंतरिक आनंद, प्रसन्नता, सङ्काधान ही नेणीव आहे. अनुभव हा जड सृष्टीशी संबंधित असतो तर, अनुभूती ही त्ङ्मा पलीकडेे असते. ज्ङ्माचे सहस्रार चक्र सक्षङ्क असते, ती व्ङ्मक्ती परोपकारी, आत्ङ्कज्ञानी असते.

ध्यान

सहस्रार चक्र कङ्ककुवत झाल्ङ्मास, शरीराला परङ्कतत्त्व कमी पडू लागते. ज्ङ्माङ्कुळे शरीराची शक्ती क्षीण होते. बेशुद्धावस्था, भ्रङ्किष्टावस्था इत्ङ्मादी सङ्कस्ङ्मा उद्भवतात. सहस्रार चक्राची सक्रियता केवळ साधनेतून वाढविली जाऊ शकते. ङ्कात्र त्ङ्मासाठी गुरुकृपेची आवश्ङ्मकता असते. अशुद्ध शरीर व ङ्कनास अतिरिक्त परङ्कतत्त्व ङ्किळाल्ङ्मास दोष अनेक पटींनी वाढू शकतात. शरीर अस्थिर होणे, झोप नष्ट होणे, शरीरात प्रचंड उष्णता वाढणे, ङ्कनावरील ताबा सुटणे अशा व्ङ्माधी उद्भवू शकतात.

सहस्रार चक्राच्या कार्यकारिणीमधील दोष

ज्या वेळी सहस्रार चक्राच्या कार्यकारिणीमध्ये दोष उत्पन्न होतात, तेव्हा मेंदू व पिनियल ग्रंथींशी संबंधित शारीरिक व्याधी उद्भवू शकतात.

तसेच, असमाधानी वृत्ती व मनःशांतीचा अभाव अशा मानसिक व्याधी उद्भवू शकतात.

साधारणतः सर्वच रोगांमध्ये एकापेक्षा जास्त चक्रे बाधित झालेली असतात. स्वयंपूर्ण उपचारांद्वारे एकाच वेळी सर्व चक्रांवर तसेच संपूर्ण सूक्ष्म देहावर उपचार केले जातात. त्यामुळे एकाच वेळी अनेक रोग बरे होऊ शकतात. बरे होण्यास लागणारा कालावधी हा रोगाच्या जटिलतेवर, रुग्णाच्या ग्रहणशीलतेवर व उपचारांमधील सातत्यावर अवलंबून असतो.

सप्तचक्रे

Root Chakra

मूलाधार चक्र

मूलाधार चक्र मेरुदंडाच्या तळाशी असते. याचा रंग लाल आहे...

Sex Chakra

स्वाधिष्ठान चक्र

स्वाधिष्ठान चक्र लिंगस्थानाजवळ असते. याचा रंग नारिंगी आहे...

Navel Chakra

मणिपूर चक्र

मणिपूर चक्र नाभी/बेंबीवर असते. याचा रंग नारिंगी पिवळा आहे...

Heart Chakra

अनाहत चक्र

अनाहत चक्र छातीच्या मध्यभागी म्हणजेच हृदयाजवळ असते...

Throat Chakra

विशुद्ध चक्र

विशुद्ध चक्र कंठस्थानी असते. याचा रंग निळा आहे....

Third Eye Chakra

आज्ञा चक्र

आज्ञा चक्र भ्रूमध्य म्हणजेच दोन्ही भुवयांच्या मध्ये असते...

crown chakra final

सहस्रार चक्र

सहस्रार चक्र ब्रह्मरंध्र म्हणजेच टाळूवर असते.हे प्राणशक्तीचे...

Where there are problems, There are solutions too ! Where there is fear,
There is Courage too!

Niraamay for a healthy and happy life!